Home

Detaljplan barkarbystaden ii

Kommunstyrelsen har 2012-11-19 § 163 gett planutskottet i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Barkarbystaden II som möjliggör verksamheter, kontor, service, småskalig handel och bostäder. Järfälla kommun håller för närvarande på att uppdatera sin vattenplan och ta fram ett åtgärdsprogram för vatten Detaljplan för Barkarbystaden II Planbeskrivning Granskningshandling Dnr KST 2012/447 2016-06-17 ILLUSTRATON: WHITE ARKITEKTER. 2 Dnr Kst 2012/447 GRANSKNINGSHANDLING INNEHÅLL 1. INLEDNING Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Plandata 4 Tidigare.

 1. för detaljplan Barkarbystaden II Maj 2016 . 2016-05-31 1 (65) INLEDNING Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB), är en del av miljöbedömningen av de-taljplan för Barkarbystaden II, Dnr Kst 2012/447. Syftet med miljöbedömningen ä
 2. Synpunkter detaljplan för Barkarbystaden II. Dnr Kst 2012/447 Från Naturskyddsföreningens är vi positiva till bebyggelse i det centrumnära och det goda kommunikationsläge som etableringen innebär. Vi ser dock ett antal utmaningar för att etableringen skall blir långsiktigt hållbar. Inom följande områden bedömmer vi att det ä
 3. Detaljplan för Barkarbystaden ll, del av fastigheten Barkarby 2:2 m fl, i Järfälla kommun Förslag till detaljplan för Barkarbystaden II, upprättat i juni 2016, har översänts till Länsstyrelsen för granskning. Förslaget är upprättat med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, i dess lydelse för
 4. Beslutet om antagande av detaljplan för Barkarbystaden II fattades av kommunfullmäktige i Järfälla måndagen den 18 december 2017. Om Barkarbystaden Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032
 5. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV och Barkarbystaden X, Veddesta I och Veddesta III samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta II och Veddesta IV
 6. Två detaljplaner för att omvandla Veddesta industriområde till livfull och upplevelserik stadsmiljö i Barkarby har vunnit laga kraft. Det är här som Barkarby, och hela Stockholmsregionen och Mälardalen, får en ny nod för kollektivtrafik med tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg i direkt anslutning till varandra. I området äger Veidekke och Sagax fastigheter, Serneke har en.

Visionsvy Barkarbystaden III Detaljplan för Barkarby­­staden III, fastigheterna Säby 3:20, Barkarby 2:2 och Barkarby 4:1 Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra ca 4100 - 4400 lägenheter i flerbostadshus och småhus Från detaljplan till processledning. Vårt uppdrag i Barkarbystaden har hittills innefattat både den första och den andra etappen av projektet. I ett första skede tog vi fram detaljplanen för etapp 1. Detaljplanen reglerar allmän plats och bebyggelse inom sjutton kvarter - tolv för bostäder och fem för handel, kontor och centrum Detaljplan antagen för tunnelbanestation och 15 nya kvarter i Barkarbystaden Av jmhogberg | tisdag 25 juni 2019 kl. 7:12 Detaljplanen utgör den fjärde etappen i Barkarbystaden och är den mest centrala delen i stadsbyggnadsprojektet på Barkarby gamla flygfält

Detaljplanen för andra etappen i Barkarbystaden är antagen

Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III och Barkarbystaden X samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV. 4 Sep 2019 Om Barkarbystaden Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanering inom detaljplan för Barkarbystaden II och III samt detaljplanearbete för Barkarbystaden IV, Veddesta I.

Barkarbystaden får sina första ägarlägenheter - Nya Projek

Barkarbystaden är ett av Sveriges just nu största stadsbyggnadsprojekt, I samband med exploatering av detaljplan III och IV har vi projekterat dagvattensystemet. Dagvattenåtgärder som planeras inom Barkarbystaden II och IV är bland annat skelettjordar med biokol,. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV och Barkarbystaden X samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV

JM bygger 200 ägarlägenheter i Barkarbystaden och planerar lokaler för co-working i gatuplan. Det ger boende i Barkarbystaden möjlighet att jobba i en kreativ miljö på gångavstånd från sin bostad och nära bra kommunikationer Antalet boende i Barkarbystaden ökar och nu planeras för ytterligare en för- och grundskola, Ålstaskolan, som ska stå klar till skolstart höstterminen 2022. Ålstaskolan byggs i första etappen för 590 barn i förskola, förskoleklass och årskurs 1-6 och kommer att ha ett fint barnvänligt läge som gränsar till naturreservatet Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II Veddesta III samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta II och Veddesta IV. Sveaviken bygger 272 bostadsrätter, 79 studentbostäder, en förskola och kommersiella lokaler i ett kvarter om 25 000 kvadratmeter. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV och Barkarbystaden X samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta II och Veddesta IV. Du kanske även vill läsa om det här

Klart: Sveaviken bygger 267 bostäder i Barkarbystaden

Detaljplan för Barkarbystaden ll, del av fastigheten Barkarby 2:2 m fl, i Järfälla kommun Förslag till detaljplan för Barkarbystaden II, upprättat i juni 2016, har översänts till Länsstyrelsen för granskning. Förslaget är upprättat med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen. Järfälla kommun bjuder in till markanvisningstävling för ett stadskvarter i Barkarbystaden vid den nya tunnelbanan. Kvarter 6 har ett strategiskt läge för bostäder, kommersiella lokaler och kontor. Målet är en attraktiv bebyggelse som bidrar till dynamisk och livfull stadsmiljö Järfälla kommun och Tricoreal skriver avtal om markanvisning för ett av de mest centrala kvarteren i Barkarby. Kvarteret har entré till tunnelbanan och här ska Tricoreal utveckla kontor, bostäder och ett stort kommersiellt innehåll där restaurang, service och handel har givna platser Markanvisningsavtalet med Wallenstam avser del av fastigheterna Barkarby 2:2 och Barkarby 4:1 inom detaljplan för Barkarbystaden IV och omfattar en total byggrätt om 22 500 kvm ljus BTA. Beslut om godkännande av markanvisningsavtal med Wallenstam Fastigheter 207 AB togs av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 1 februari

Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV och Barkarbystaden X, Veddesta I och Veddesta III samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta II och Veddesta IV. För mer information: Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande Om Barkarbystaden Järfälla kommun har i avtal om utbyggnad av tunnelbana från Akalla till Barkarby åtagit sig att uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2030. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanering inom detaljplan för Barkarbystaden II och III samt detaljplanearbete för.

Järfälla kommun bjuder in till markanvisningstävling för ett stadskvarter i Barkarbystaden vid den nya tunnelbanan. Kvarter 6 har ett strategiskt läge för bostäder, kommersiella lokaler och kontor. Målet är en attraktiv bebyggelse som bidrar till dynamisk och livfull stadsmiljö. Markanvisningstävlingen avser kvarter 6, ett stadskvarter om 17 000 kvm BTA där det finns möjlighet att. MKB för detaljplan Barkarbystaden II Förnyad granskning 2017-07-11 . 1 (78) SAMMANFATTNING Föreslagen plan Föreslagen detaljplan kan enligt utförd behovsbedömning antas medföra betydande miljöpå-verkan. Det innebär att en miljöbedömning ska göras och att en miljökonsekvensbeskrivnin

Om Barkarbystaden Järfälla kommun har i avtal om utbyggnad av tunnelbana från Akalla till Barkarby åtagit sig att uppföra 14.000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanering inom detaljplan för Barkarbystaden II och III Om Barkarbystaden Järfälla kommun har i avtal om utbyggnad av tunnelbana från Akalla till Barkarby åtagit sig att uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanering inom detaljplan för Barkarbystaden II och III Detaljplan med Stockholms första anläggning för längdskidåkning inomhus är ute på granskning. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III och Barkarbystaden X samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III.

Detaljplaner för ny stadsmiljö i Barkarby har vunnit laga

 1. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III och Barkarbystaden X samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV. Share. skidor sthlm
 2. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV, Barkarbystaden X, Veddesta I och Veddesta III samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta II och Veddesta IV
 3. Avtalet omfattar del av fastigheterna Veddesta 2:1, Veddesta 2:7 och Veddesta 2:33 i Veddesta/Barkarbystaden. Järfälla och Serneke tar gemensamt fram en detaljplan för området som ska innehålla skola, kontor, hotell, handel, bostäder och multisportanläggning med bland annat skidspår i inomhusmiljö.Den totala ytan för projektet omfattar 90 000 - 150 000 kvadratmeter ljus BTA

En detaljplan kommer påbörjas våren 2017 och arbetet beräknas ta cirka 2,5 år. Barkarbystaden. I Kvarter 6 planerar vi för lägenheter med en modern framtoning. Vi hämtar inspirationen till den yttre gestaltningen från områdets historia som flygfält, samt den moderna storstadens urbanism. Planerad säljstart höst/vinter 2017 Området är en central del av Barkarbystaden och gränsar både till naturreservatet, nuvarande bebyggelse och Barkarbystadens framtida tunnelbanestation. Detaljplanen för Barkarbystaden III sägs vara Sveriges största detaljplan och omfattar 37 hektar och 30 kvarter med upp till 4 400 bostäder i både flerfamiljshus och stadsradhus

Barkarbystaden III - Järfälla kommu

Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden IV, Barkarbystaden X, Veddesta 1, Veddesta 2, Veddesta 3 och Veddesta 4. Detaljplanen för Barkarbystaden II har vunnit laga kraft och miljödom väntas hösten 2018 Fastigheten ligger inom området Barkarbystaden II och har lagakraftvunnen detaljplan. Förvärvet sker som en bolagsaffär och säljare är en av JV-parterna, Slättö Core+, som i sin tur förvärvade fastigheten och bolaget från Skanska under 2019 Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanering inom detaljplan för Barkarbystaden II och III samt detaljplanearbete för. Fastigheten är belägen inom Barkarbystaden II och har lagakraftvunnen detaljplan. JV-bolaget planerar att utveckla totalt 350 bostäder, och runt 23 000 kvadratmeter BTA, på platsen. Säljare är en av JV-parterna, Slättö Core+ och affären sker genom en bolagsaffär Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanering inom detaljplan för Barkarbystaden II och III samt detaljplanearbete för Barkarbystaden IV, Veddesta I och Veddesta II. - Maria Olsson Äärlaht maria@lokalnytt.se.

Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV och Barkarbystaden X samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV. Källa: Järfälla kommu Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanering inom detaljplan för Barkarbystaden II och III samt detaljplanearbete för Barkarbystaden IV

Barkarbystaden 1 & 2 - Tengbo

 1. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden IV, Barkarbystaden X, Veddesta 1, Veddesta 2, Veddesta 3 och Veddesta 4. Detaljplanen för Barkarbystaden II har vunnit laga kraft och miljödom väntas under hösten 2018
 2. Det är en central del och en mycket viktig detaljplan för utvecklingen av den nya staden som växer fram på Barkarby gamla flygfält. Här får tunnelbanestationen Barkarbystaden två uppgångar och runtomkring bygger vi en innehållsrik, attraktiv, modern och hållbar stadsmiljö med den medvetna människan i centrum, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla
 3. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV och Barkarbystaden X, Veddesta I och Veddesta III samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta II och Veddesta IV. Källa: Järfälla kommu
 4. detaljplan för Barkarbystaden III. Arbetet har omfattat inventering och utredningsgrävningar av tre möjliga grav- och boplatslägen. Områdena visade sig vara helt omrörda och sönderschaktade till följd av verksam-het inom Barkarby f.d. flygfält och militär övningsverksamhet

Aktuella Byggen 1 AKTUELLT Klart för byggstart av tredje etappen i Barkarbystaden Detaljplanen för den tredje etappen i expansiva Barkarbystaden har vunnit laga kraft. Den sägs vara Sveriges största detaljplan och omfattar 30 kvarter med 4 400 bostäder i flerfamiljshus och stadsradhus, en grundskola, förskolor, äldreboende, service, handel, torg, parker och en idrottsplats med bollplan Barkarbystaden III sägs vara Sveriges största detaljplan och omfattar 37 hektar och 30 kvarter med upp till 4 400 bostäder i både flerfamiljshus och stadsradhus. 4400 ny bostäder i Barkarby Byggnyheter från Branschaktuellt Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanering inom detaljplan för Barkarbystaden II och III samt detaljplanearbete för Barkarbystaden IV. För ytterligare information: Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel

Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanering inom detaljplan för Barkarbystaden II och III samt detaljplanearbete för Barkarbystaden IV. För ytterligare information: Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 0705-17 11 3 Utbyggnaden av stadsutvecklingsprojektet Barkarbystaden är komplex med stora mängder byggtransporter och många byggaktörer som ska samsas i stadskvarter med boende och näringsidkare. Därför upphandlar nu Järfälla kommun en logistiklösning som ska styra och kontrollera byggtransporterna till området Detaljplanen för den tredje etappen i expansiva Barkarbystaden har vunnit laga kraft. Den sägs vara Sveriges största detaljplan och omfattar 30 kvarter med 4 400 bostäder i flerfamiljshus och stadsradhus, en grundskola, förskolor, äldreboende, service, handel, torg, parker och en idrottsplats med bollplan. Området ligger i direkt anslutning till Barkarbystadens tunnelbanestation och. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanering inom detaljplan för Barkarbystaden II och III samt detaljplanearbete för Barkarbystaden IV. För ytterligare information: Elisabeth Vansvik Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 3

Detaljplan antagen för tunnelbanestation och 15 nya

Klart för nästa etapp av Barkarbystaden - Byggvärlde

Åke Sundvall investerar för tredje gången i Barkarbystaden och ska utveckla ett kvarter med bostäder och stort kommersiellt innehåll i gatuplan, mitt emot Barkarbystadens tunnelbanestation. - Åke Sundvall har tidigare utvecklat och byggt ett mycket omtyckt och prisbelönat kvarter med hög kvalitet vid Stora torget i Barkarbystaden I Barkarbystaden avlöser byggstarterna varandra. Här byggs tusentals nya bostäder, kontor och mötesplatser just nu. Allt fler får upp ögonen för Barkarbystaden. Idag bor 5 000 människor här i olika åldrar och fler och fler flyttar hit från andra delar av Stockholms län. 2032 är Barkarbystaden en storstad med 30 000 nya invånare Detaljplan för Hemmeslöv 5:14, etapp II, omr B vid Båstads nya station Detaljplan för Vistorp 7:19 (verksamhetsmark väster om järnvägen) Visa detaljplaneområdet i en karta. Föreslaget planområde ligger väster om järnvägen vid Förslöv, ca 200 meter nordväst om stationen Detaljplanen utgör den fjärde etappen i Barkarbystaden och är den mest centrala delen i stadsbyggnadsprojektet på Barkarby gamla flygfält. Det är här som Barkarbystadens tunnelbanestation med två uppgångar ska byggas tillsammans med 2 200 bostäder, kontor, handel, restauranger, service, förskolor, parker och torg

Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV och Barkarbystaden X samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV. Anna Sjöström 14 Nov 201 Barkarbystaden Station Barkarbystaden planeras på det gamla flygfältet mitt i det som blir en framväxande stad. Stationen får två uppgångar, en i öster och en i väster, båda med biljetthall i marknivå detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanearbete för Barkarbystaden X, Veddesta 1, Veddesta 2, Veddesta 3 och Veddesta 4. Detaljplanen för Barkarbystaden II har vunnit laga kraft och. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden IV, Barkarbystaden X, Veddesta 1, Veddesta 2, Veddesta 3 och Veddesta 4. Detaljplanen för Barkarbystaden II har vunnit laga kraft och miljödom väntas hösten 2018

Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV, Barkarbystaden X, Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV. Detaljplanen för Barkarbystaden II har vunnit laga kraft och miljödom väntas sommaren 2018 Detaljplanen för Barkarbystaden II har vunnit laga kraft och miljödom väntas hösten 2018. Detaljplanen för Barkarbystaden III har antagits av kommunfullmäktige i Järfälla i mars 2018 Wallenstam investerar för tredje gången i Barkarbystaden och planerar för 270 bostäder, kontor och kommersiella lokaler i ett mycket strategiskt viktigt läge vid tunnelbanan på Sveatorget. Här blir Barkarbystadens stadsmiljö som mest livfull med kontor, handel, restauranger, kaféer, service, och bostäder Barkarbystaden växer vidare. Nu har Järfälla kommun antagit Sveriges kanske största detaljplan, Barkarbystaden 3. Detaljplanområdet innehåller ca 4400 bostäder, skola, förskolor, handel, äldreboende, service, idrott samt ett vitt spektrum av olika parker och torg

Video: 200 nya bostäder byggs i Barkarbystade

Slakthusområdet söder om Stockholm ska utvecklas från industriområde till en stadsdel med bostäder, arbetsplatser, handel och service. Vi vann uppdraget att bland annat ta fram detaljplan samt dagvattenutredning för den första etappen K-Fastigheter tillträder samtliga aktier i Kommstart 3161 AB, ägare till Järfälla Veddesta 2:65, vid lagakraftvunnen detaljplan, vilket bedöms ske i det fjärde kvartalet 2021. Christian Karlsson, Advokatfirman VICI, har agerat rådgivare till köparna och rådgivare till på säljarsidan har varit Brick Advokat Ändring av detaljplan för del av fastigheten Akalla - Akalla II (Pl 7410) samt Del av Akalla centrum (Dp2004- 06392), vann laga . kraft 1973-08-14 respektive 2006-11-23 Vid Barkarbystaden övergår tunnlarna till en dubbelspårstunnel vidare mot Barkarby station Järfälla kommun har lagt i högsta växel i bostadsbyggandet och går nu ut med en rekordstor detaljplan omfattande 4000-5000 bostäder, arbetsplatser, skolor och handel i Barkarbystaden. Järfälla kommun arbetar just nu med detaljplaner i hela Järfälla omfattande totalt cirka 10 000 nya bostäder

Kvalitetsprogrammet är framtaget för Barkarbystadens tredje etapp för att möta dagens utmaningar med att bygga en attraktiv, miljömässigt och socialt hållbar stad. Tillsammans med den antagna detaljplanen för Barkarbystaden III ska kvalitetsprogrammet skapa bra förutsättningar för en stadsmiljö där människors behov och välbefinnande står i centrum Som en del av en detaljplan för Barkarbystaden IV i Järfälla kommun har Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat att Kraka kulturmiljö ska utföra en arkeologisk utredning och en avgränsande förundersökning. Arbetet har haft som mål att klargöra fornlämningsbilden i två delområden intill den före detta landningsbanan

Fastigheten ligger inom området Barkarbystaden II och har lagakraftvunnen detaljplan. Förvärvet sker som en bolagsaffär och säljare är en av JV-parterna, Slättö Core+, som i sin tur förvärvade fastigheten och bolaget från Skanska under 2019. Barkarbystaden är en expansiv (kraftigt växande) stadsdel med br Järfälla kommun vinner Det hållbara framtidspriset 2018 för sitt arbete med stadsdelen Barkarbystadens tredje etapp. Bland annat har kommunen tagit fram ett kvalitetsprogram för att möta dagens utmaningar med att bygga en attraktiv, miljömässigt och socialt hållbar stad som bidrar till ett resurseffektivt samhälle där människors behov och välbefinnande står i centrum Ny detaljplan för Barkarbystaden III antagen 27 mars, 2018 29 mars, 2018 Felicia Hedström 0 kommentarer. Den 19 mars antogs den nya detaljplanen för Barkarbystaden III. Området ska utökas med cirka 4 400 bostäder samt lekparker och en skola BARKARBYSTADEN. Under måndagen tog kommunstyrelsen i Järfälla beslut om att detaljplanera nästa etapp - Barkarbystaden IV - som innehåller tunnelbanestation med två uppgångar och 1 600 nya bostäder. Den nya detaljplanen omfattar Barkarbystadens framtida tunnelbanestation med två uppgångar, torg, lokaler för kontor, handel och offentlig service samt 1 600 bostäder

Kommun Detaljplan Färdigställda bostäder Järfälla kommun 789 2014 Ormbacka A 63 Hästskovägen 116 Viksjö C 223 Vattmyravallen 41 2015 Kvarnv./Viksjöleden 85 Engelbrektshöjden 109 2016 Jakobsberg centrala delar 0 Nybergstorg 152 2017 Barkarbystaden II 0 Säby 3:69 0 Tallbohov 0 2018 Barkarbystaden III 0 2019 Barkarbystaden IV. Senaste nytt om projekt vi involverade i eller intresserade av. Barkarby Science samverkar genom olika innovations- och utvecklingsprojekt. Här delar vi nyheter kring vår verksamhet och de projekten och samarbeten vi deltar i eller är intresserade av

Våra projekt - Barkarbystaden - Norconsul

Åke Sundvall får markanvisning för nytt centralt kvarter

Kraka kulturmiljö AB har utfört en arkeologisk utredning inför en ny detaljplan för Barkarbystaden III. Arbetet har omfattat inventering och utredningsgrävningar av tre möjliga grav- och boplatslägen Illustration över färdigbyggd Barkarbystaden. Trackbacks är stängda, men du kan lämna en kommentar. Besök oss! NaturInfo vid Görvälns slott öppnar för säsongen lördag 10 april 2021 och har sedan öppet på lördagar och söndagar. Välkommen! Nyheter Barkarby-Skälby, Järfälla kommun: Markanvisnings­tävling Barkarbystaden - två kvarter vid tunnelbanan Markanvisningstävlingen pågår under perioden 18 mars - 10 augusti 2020 och avser två blivande fastigheter i Barkarbystaden etapp IV, kvarter 9 och 11

JM vinner markanvisning och bygger ägarlägenheter i

-Vi är väldigt stolta över att vara med i utvecklingen av Barkarbystaden, en stadsdel där många människor ska trivas med att bo, verka och leva. Vi som jobbar i det här projektet får genom vårt engagemang bidra till en positiv skillnad tillsammans med Järfälla kommun, säger Robert de Montigny, enhetschef för Mark-och Infrastruktur på Midroc Project Management

Järfälla ger miljardkontrakt till byggareResona ska bygga nära t-banan i BarkarbystadenBarkarby Science samverkar med KTH | Järfälla KommunDetaljplaner laga kraft år 2007-2012 - Järfälla kommunKvalitetsprogram för Barkarbystaden lyfter boendes behov
 • Bulleit Rye.
 • Woah Dad och FKP Scorpio.
 • Källsortering dekaler till IKEA sortera.
 • Historiska Museet öppettider.
 • LKW Führerschein Voraussetzungen.
 • Stadt Düren.
 • Diabetes typ 1 utredning.
 • Lösa ekvationssystem algebraiskt.
 • Hamster playset.
 • Team fortress 2 yt.
 • Gicht Medikamente Allopurinol.
 • Myggmedel gravid.
 • What is Trinidad and Tobago famous for.
 • MGB GT 1973.
 • Stall med ridhus Örebro.
 • Hur startar man en utombordare.
 • Sjukdom definition Socialstyrelsen.
 • Mamma dotter kläder Lindex.
 • Orange punisher pill.
 • Skolreformen 1992.
 • Den absoluta nollpunkten temperatur.
 • Yerba Mate kalebass.
 • Yamaha VENTURE 500 XL reservdelar.
 • Myodes.
 • The Today show Australia presenters.
 • Olikheter regler.
 • Lilyhammer review season 2.
 • Skadeanmälan mobil.
 • Breakfast at Tiffany's مترجم فاصل إعلاني.
 • Spilloljetråg motorsåg.
 • Vhs Moers dancehall.
 • Neon Future 5.
 • Berliner Morgenpost Redaktion Kontakt.
 • Vapid riata.
 • Original CNN logo.
 • Indra Stockholm.
 • Elkonvertering komplikationer.
 • Stenfigur som bär upp.
 • Vad är Trygghetsförsäkring.
 • Ehe ohne Nähe.
 • Alvin och gänget 3 Full Movie svenska.